Descompte general dia laborable

D’aplicació a totes les categories de vehicles amb sistemes de pagament Via-T o Satelise.

45% de dilluns a divendres no festius.

Descomptes hora punta

D’aplicació als turismes amb sistemes de pagament Via-T o Satelise en hores punta de dilluns a divendres, no festius (7.00 h -10.30 h i de 17.00 h -21.00h):

50% a la barrera de Manresa en sentit nord i sud.

100% a la barrera de Sant Vicenç amb origen o destinació nord.

Descomptes ECO i alta ocupació(VAO)

D’aplicació a tots els turismes de dilluns a divendres no festius amb Via-T o Satelise:

30% ECO, vehicles ecològics inscrits en el portal ecoviaT.

40% VAO (+3), vehicles ocupats per un mínim de 3 persones.

Descompte vehicles elèctrics

D’aplicació a turismes i motocicletes elèctrics inscrits al portal ecoviaT com Via-T:

100% de dilluns a divendres no festius.

Manera d’aplicar els descomptes

S’ofereixen dos conjunts de descomptes, els quals difereixen en com són aplicats sobre la tarifa base:

Descomptes aplicats de forma consecutiva:

  • Descompte general dia laborable.
  • Descomptes hores punta.

Aquests, s’apliquen de forma consecutiva sobre la tarifa base, és a dir, en primer lloc, s’aplica el Descompte general dia laborable i, finalment, sobre l’import resultant, s’aplica el Descomptes hores punta.

Descomptes aplicats de forma acumulativa:

  • Vehicle Ecològic (ECO).
  • Vehicle d’Alta Ocupació (VAO).

Aquests, s’apliquen de forma acumulativa, és a dir, la bonificació total aplicable (en %) en cas de complir els requisits exigits per ambdós, resulta de la suma de les bonificacions parcials (en %) associades a cada un dels descomptes.

De la mateixa manera, cal destacar que els descomptes de caràcter acumulatiu s’apliquen de forma posterior a aquells de caràcter consecutiu.