Qualitat i Medi ambient

Autema, per tal de preservar el medi natural i socioeconòmic, ha minimitzat els impactes d’aquesta via al medi ambient.

S’han adoptat totes les mesures, per tal de preveure i evitar impactes perjudicials per l’ecologia de l’entorn:

> Construcció de dos túnels artificials.
> Ampliació del viaducte sobre la riera de Rubí.
> Sobredimensionament del pas del barranc de la Marina per tal d’adequar-lo com a pas de fauna.
> Control estricte de tales i desbrossaments.
> Decapatge i conservació de la terra vegetal.
> Plantació d’arbusts mediterranis com ara: romaní, farigola, marfull, arboç i ginesta...
> Canalització de rieres i torrents, adaptant-los com passos de fauna.

 Així mateix s’han instal·lat apantallaments antisoroll. Totes aquestes actuacions han permès una major integració de l’autopista en el paisatge que l’envolta, així com evitar impactes socioeconòmics i de salut sobre les persones.

L’autopista Sant Cugat – Terrassa ha estat la primera obra d’infraestructura important sotmesa a avaluació d’impacte ambiental a l’Estat espanyol.

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Amb l’objectiu d’aconseguir que la qualitat del servei i la conservació del medi ambient siguin elements bàsics de la cultura d’Autema s’han definit els següents requisits i compromisos:

-       Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres clients per a dissenyar productes i serveis que satisfacin plenament les mateixes.

-      Complir la legislació i reglamentació ambiental, així com altra normativa vigent en els diferents àmbits d’aplicació, a més de l’establert en les llicències, autoritzacions i declaracions d’impacte ambiental.

-     Col·laborar juntament amb l’Administració i Organismes competents en la protecció i conservació del medi ambient.

-        Millorar contínuament la eficàcia del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient, establint i revisant objectius i fites en ambdues àrees.

-       Protegir el medi ambient i Prevenir la contaminació.

-       Avaluar periòdicament els impactes ambientals associats a les activitats d’Autema com la generació de residus, contaminació d’aigües i les emissions a l’atmosfera, especialment aquelles que més contribueixin al canvi climàtic.

-       Optimitzar tant el rendiment de tots els processos com l’ús de recursos naturals i matèries primeres, controlant els impactes sobre la biodiversitat i el consum d’energia.

-       Incloure les necessitats de qualitat i medi ambient en els programes de formació i fomentar la implantació de bones pràctiques ambientals i millora continua dels processos per part de tot el personal d’Autema.

 

Aconseguir la màxima qualitat i respecte pel medi ambient en els productes i serveis que oferim és responsabilitat de tots els que treballem a Autema, així com dels nostres proveïdors i subcontractistes.