Informació relativa a descomptes aplicables a partir de l’1 de Gener de 2024

Per a la correcta aplicació dels descomptes s’ha de portar degudament instal·lat els dispositiu ViaT durant tot el trajecte.

Descompte general dia laborable

D’aplicació a totes les categories de vehicles amb sistemes de pagament Via-T o Satelise.

45% de dilluns a divendres no festius.

Descompte per tram

D’aplicació als turismes amb Via-T o Satelise:

18,37% de dilluns a divendres no festius.

Descompte per distancia recorreguda

D’aplicació a totes les categories de vehicles, tots els dies, amb Via-T o Satelise per als recorreguts interns en el tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa de la C-16 amb origen/destinació els enllaços 13, 17, 19 i 21.

Aquest sistema “tancat virtual” calcula el tram recorregut per l’usuari per tal que l’abonament de l’import del peatge correspongui als quilòmetres realitzats.

Descomptes recurrència, ECO i alta ocupació (VAO)

D’aplicació a tots els turismes de dilluns a divendres no festius amb sistemes de pagament Via-T o Satelise per als descomptes per recurrència i alta ocupació, i únicament amb sistema de pagament Via-T per als descomptes ECO:

30% Recurrència, si es fan més de 16 viatges al mes. Únicament aplicable al tram Sant Cugat – Terrassa.

30% ECO-general: Vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior. (1)

75% ECO-específic: Vehicles elèctrics purs, elèctrics d’autonomia estesa, o vehicles d’hidrogen. (1)

(1) Per poder ser beneficiari dels descomptes ECO-general i ECO-específic, s’ha de procedir a la inscripció del vehicle en el portal ecoviaT.

40% VAO (+3): Vehicles ocupats per un mínim de 3 persones.

Manera d’aplicar els descomptes

S’ofereixen dos conjunts de descomptes, els quals difereixen en com són aplicats sobre la tarifa base:

Descomptes aplicats de forma consecutiva:

  • Descompte general dia laborable.
  • Descompte per tram.
  • Descompte per distància recorreguda.

Aquests, s’apliquen de forma consecutiva sobre la tarifa base, és a dir, en primer lloc, s’aplica el descompte general dia laborable, posteriorment, sobre l’import resultant, s’aplica descompte per tram i, finalment, sobre l’import resultat de la aplicació consecutiva dels descomptes anteriors, s’aplicaria el descompte per distància recorreguda.

Descomptes aplicats de forma acumulativa:

  • Recurrència.
  • Vehicle Ecològic (ECO).
  • Vehicle d’Alta Ocupació (VAO).

Aquests, s’apliquen de forma acumulativa, és a dir, la bonificació total aplicable (en %) en cas de complir els requisits exigits per una combinació de recurrència, ECO, VAO, resulta de la suma de les bonificacions parcials (en %) associades a cada un dels descomptes.

De la mateixa manera, cal destacar que els descomptes de caràcter acumulatiu s’apliquen sobre l’import resultant després de l’aplicació dels descomptes de caràcter  consecutiu, i fins a un màxim del 75% d’aquest import.