Informació bàsica

Responsable AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.
Finalitats Legitimació
Gestió dels Usuaris del Servei, prestació del Servei i en general, gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta – Execució del contracte o la relació jurídica establerta

– Consentiment de l’interessat(tractament de dades de localització)

Gestió de la plataforma i passarel·la de pagament – Execució del contracte o la relació jurídica establerta
Realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial – Consentiment de l’interessat
Compliment d’obligacions legals relacionades amb el Servei – Compliment d’obligacions legals
Destinataris Entitats financeres i passarel·les de pagament a Empreses del grup empresarial
Drets Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així como altres drets, tal i com s’explica en la Informació Addicional
Informació addicional Consulti l’apartat amb la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Informació addicional

La present Política de Privacitat regula el tractament de les dades sol·licitades per part de AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. (d’ara endavant, la SOCIETAT o AUTEMA) a través del Lloc Web: www.autema.com, l’Aplicació SATELISE® i/o en el marc de la prestació del Servei que permet el pagament dels imports generats per l’ús de l’autopista explotada per AUTEMA (d’ara endavant, el Servei). La present Política forma part integrant de l’Avís Legal. 

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

En el cas que les dades aportades permetessin identificar a un tercer, l’Usuari garanteix expressament que ha informat a l’esmentat tercer en relació a les finalitats de posar les seves dades a disposició de la SOCIETAT i que ha obtingut el seu consentiment a tal efecte. La SOCIETAT podrà sol·licitar-li en qualsevol moment que aporti tota aquella documentació necessària amb la finalitat de comprovar que l’ Usuari ha obtingut l’esmentat consentiment per part del tercer.

Respecte a les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l’Usuari aporti, al menys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, la SOCIETAT no podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud.

En resposta a la preocupació d’AUTEMA per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat sol·licitats de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de dades personals facilitades a través de l’apartat de correus, 83 (08296 Castellbell i el Vilar).

AUTEMA li informa que podrà modificar les previsions de la Política de Privacitat i de Cookies, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en que apareix l’esmentada Política o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida a Vostè. La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps en que estigui a la seva disposició en el Lloc Web, fins que siguin modificades les seves previsions totalment o parcialment, moment a partir del que passarà a tenir vigència la Política de Privacitat i de Cookies modificada.

2.1 Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.

Direcció postal: Autopista C16 km 41, 08296 Castellbell i el Vilar.

Telèfon: +34 93 833 11 11

Delegat de Protecció de Dades: dpd@ferrovial.com

2.2 Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

Les dades personals que siguin sol·licitades a través de l’Aplicació, el Lloc Web i/o en el marc de la prestació del Servei s’incorporaran en fitxers titularitat de la SOCIETAT amb la finalitat de possibilitar la gestió dels Usuaris del Servei, la prestació del Servei i, en general, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre la SOCIETAT i els Usuaris.

En major detall, la SOCIETAT podrà tractar les seves dades amb les següents finalitats:

– Registre i gestió d’Usuaris; prestació, gestió, optimització, personalització i monitorització del Servei.

– Manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació establerta entre CINTRA i els qui aportin les seves dades personals a través del lloc web

– Gestió comptable i econòmica, cobraments i pagaments.

– Control i prevenció del frau.

– Consulta de factures, descomptes, promocions i trànsits.

– Gestió dels Usuaris vinculats i els vehicles associats.

– Atenció de sol·licituds, queixes, suggeriments o reclamacions.

– Gestió de la plataforma del Servei.

– Gestió de la passarel·la de pagament. Cas que es triï l’opció́ de guardar les seves dades dels seus mitjans de pagament, li informem que les mateixes seran conservades i romandran completades en posteriors operacions, per la qual cosa no caldrà que torni a introduir novament les seves dades de pagament en cada nou procés, i s’entendran com a vàlides i vigents per a pagaments posteriors. El codi de seguretat de la targeta (CVV o CVC) únicament s’utilitzarà per realitzar el pagament en curs. L’Usuari podrà modificar o eliminar les dades corresponents als seus mitjans de pagament electrònic en qualsevol moment a través de l’apartat El Meu Compte – dades de pagament.

– Realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial tals com el desenvolupament d’estadístiques o estudis de satisfacció i de mercat; l’obtenció de perfils i personalització d’accions comercials; la segmentació i depuració de dades; així como la remissió a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (tals com notificacions a través de l’Aplicació, correu electrònic i SMS, MMS al telèfon mòbil) i per mitjans no electrònics (incloent, a mode enunciatiu i no limitatiu, telèfon i carta), informació comercial, ofertes, descomptes i promocions relatives a productes i Serveis propis i/o d’empreses del grup. Són societats del Grup Ferrovial, totes aquelles societats o entitats que formen part d’aquest grup als efectes de l’article 42 del Codi de Comerç i, concretament, les societats que apareixen enumerades a la memòria dels darrers comptes anuals consolidats publicats en la pàgina web:www.ferrovial.com. Les societats del Grup Ferrovial es dediquen fonamentalment a les següents activitats: (i) construcció, (ii) gestió de infraestructures de transport i aeroports, (iii) immobiliària i (iv) Serveis.

– Compliment de les obligacions legals relacionades amb el Servei, tals com les previstes a la normativa fiscal o de trànsit.

A més a més, l’informem sobre el possible tractament de dades d’Usuaris de xarxes socials a través dels perfils corporatius de la SOCIETAT amb les finalitats permeses en cada xarxa social, incloent-hi finalitats analítiques. L’organització de concursos i/o promocions en aquestes xarxes es regularà de forma específica.

2.3 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La SOCIETAT li informa que les seves dades podran ser comunicades a les següents entitats:

– Agència Tributària i altres administracions competents, per al compliment de les obligacions legals.

– Entitats financeres i passarel·les de pagament, per a la gestió de cobraments i pagaments.

– Empreses del grup, identificades en l’apartat anterior, per a la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, així com per a l’anàlisi i desenvolupament de projectes de mobilitat.

2.4 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal dels tractaments i/o cessions de dades que acaben d’exposar-se es basa en:

– L’execució del contracte o la relació jurídica establerta.

– El consentiment de l’Usuari, en relació amb el tractament de dades de localització, necessari per a la prestació del Servei si l’Usuari permet l’accés a la seva ubicació.

– El consentiment de l’Usuari, en relació amb el tractament i/o cessió de les dades per a la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial.

2.5 Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació jurídica establerta, i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Sense perjudici de l’anterior, en el cas que l’Usuari no utilitzi l’Aplicació durant 12 mesos, es procedirà a donar-lo de baixa, prèvia alerta al respecte.

2.6 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran (i) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions (ii) oposar-se al tractament de les seves dades i la base de motius relacionats amb la seva situació particular, en el cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per exercitar els drets en matèria de protecció de dades, o revocar els consentiments prestats, l’Usuari pot dirigir-se per escrit a AUTOPISTA TERRASSAMANRESA, AUTEMA, Concessionària DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA, apartat de correus, 83 (08296 Castellbell i el Vilar), indicant com a referència “Protecció de Dades”.

Tanmateix l’informem que podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb fins comercials a través de l’àrea privada de clients al web https://www.autema.com/ o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials.

L’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Addicionalment, en relació amb les societats de Grupo Ferrovial espanyoles o que realitzin tractaments de dades de caràcter personal a Espanya, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a:  dpd@ferrovial.com o C/ Príncipe de Vergara 135, 28002 de Madrid

A demés, s’informa als Usuaris que a través de l’àrea privada del Lloc Web podran adquirir la condició d’Usuaris Enregistrats i fer ús de tots els serveis i funcionalitats disponibles a través de la mateixa. AUTEMA els informa que AUTOPISTA TERRASSAMANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. serà l’entitat responsable de tots els tractaments sobre les dades personals que es recullin dels Usuaris Enregistrats a través de l’àrea privada.

Finalment, els tractaments que AUTEMA pogués realitzar sobre les dades de caràcter personal dels Usuaris Enregistrats es regulen en la present Política de Privacitat i de Cookies, el contingut de la qual l’Usuari Enregistrat accepta al acceptar la present Política de Privacitat.

Maig 2018